Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
<span>Wieża widokowa w Łobżenicy</span> <span>Gródek Krajeński</span> <span>Kolejka wąskotorowa – wjazd ciuchci do Łobżenicy</span> <span>Nabrzeże Łobżonki</span> <span>Meandry Łobżonki</span> <span>Dolina rzeki Kocuń</span> <span>Dożynki gminne w Dziegciarni</span> <span>Dolina rzeki Łobżonki</span> <span>Mostek nad Łobżonką</span> <span>Zima na Łobżonce</span> <span>Dziunin – makowe pola</span>
Zamknij pasek info24
Info24
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Statut Gminy - Prezentacja gminy - Dla turysty - Urząd Gminy Łobżenica.

 

Pobierz PDF

Statut Gminy

 
Statut Gminy

UCHWAŁA NR XLIV/307/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY
z dnia 12 września 2014 r.
w sprawie Statutu Gminy Łobżenica

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Łobżenicy uchwala

STATUT GMINY ŁOBŻENICA

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Statut określa:

 1. ustrój Gminy Łobżenica,
 2. zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracy rady gminy,
 3. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Łobżenicy, Komisji Rady Miejskiej w Łobżenicy,
 4. tryb pracy Burmistrza Łobżenicy,
 5. zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w Łobżenicy,
 6. zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza Łobżenicy oraz korzystania z nich.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

 1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Łobżenica,
 2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Łobżenicy,
 3. Komisji - należy przez to rozumieć Komisje Rady Miejskiej w Łobżenicy,
 4. Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łobżenicy,
 5. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Łobżenicy,
 6. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Łobżenica,
 7. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski Gminy Łobżenica.


Rozdział 2
Gmina

§ 3.
 1. Gmina Łobżenica jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
 2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

§ 4.

 1. Gmina położona jest w Powiecie Pilskim, w Województwie Wielkopolskim i obejmuje obszar 190,78
  km2.
 2. Granice terytorialne Gminy określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do Statutu.
 3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa i osiedla oraz - stosownie do potrzeb lub
  tradycji - inne jednostki pomocnicze.
 4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

§ 5.

 1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
 2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
  Id: 6063269F-CA3E-4E45-99A8-77831E9098AC. Podpisany Strona 1

§ 6.

 1. Herbem Gminy jest wizerunek dzika. Barwy herbu to białe tło i zielona murawa.
 2. Flaga Gminy jest w barwach biało-zielonych z wizerunkiem herbu.
 3. Hejnał Gminy.
 4. Insygniami władzy w Gminie są:
  1. Insygnia Burmistrza to łańcuch z herbem Gminy i „klucz do bram Miasta”.
  2. Insygnia Przewodniczącego Rady to łańcuch z herbem Gminy.
 5. Zasady używania herbu, flagi, hejnału Gminy oraz insygniów władzy wraz z ich wzorami określa Rada
  w odrębnych uchwałach.

§ 7. Siedzibą organów Gminy jest miasto Łobżenica.


Rozdział 3
Jednostki pomocnicze Gminy

§ 8.

 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostek pomocniczych Gminy, a także zmianie ich granic
  rozstrzyga Rada w drodze uchwał, z uwzględnieniem następujących zasad:
  1. Inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostek pomocniczych mogą być mieszkańcy obszaru, który te jednostki obejmują lub mają obejmować, albo organy Gminy.
  2. Utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostek pomocniczych musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą.
  3. Projekt granic jednostek pomocniczych sporządza Burmistrz, po zasięgnięciu opinii inicjatora utworzenia tych jednostek.
  4. Przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości - uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
 2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

§ 9. Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny określać w szczególności:

 1. obszar,
 2. granice,
 3. siedzibę władz,
 4. nazwy jednostek pomocniczych,
 5. nazwy jednostek niższego rzędu.

§ 10.

 1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
 2. Jednostki pomocnicze Gminy mogą gospodarować samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji,
  przeznaczając te środki na realizację zadań przekazanych tym jednostkom.
 3. Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określając wydatki jednostek pomocniczych
  w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

§ 11.

 1. Za gospodarkę finansową jednostek pomocniczych Gminy odpowiada Burmistrz i Skarbnik Gminy.
 2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych
  jednostek.

§ 12.

 1. Przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych mogą uczestniczyć w sesjach Rady.
 2. Przewodniczący mogą zabierać głos na sesjach, nie mają jednak prawa do udziału w głosowaniu.


Rozdział 4

Organizacja wewnętrzna Rady

§ 13.

 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
 2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
  Id: 6063269F-CA3E-4E45-99A8-77831E9098AC. Podpisany Strona 2

§ 14.

 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on
  uchwały Rady.
 2. Burmistrz i Komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 15. Do wewnętrznych organów Rady należą:

 1. Przewodniczący,
 2. Wiceprzewodniczący,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Komisje stałe, wymienione w Statucie,
 5. Komisje doraźne, do określonych zadań.

§ 16.

 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
  1. Rewizyjna,
  2. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
  3. Rolnictwa i Infrastruktury Komunalnej,
  4. Oświaty i Polityki Społecznej.
 2. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§ 17.

 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
 2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
 3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
  1. określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,
  2. przygotowanie projektu porządku obrad,
  3. powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
 4. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

§ 18. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy:

 1. zwoływanie sesji Rady,
 2. przewodniczenie obradom,
 3. zapewnienie sprawności przebiegu obrad,
 4. kierowanie obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
 5. zarządzanie i przeprowadzanie głosowań nad projektami uchwał,
 6. podpisywanie uchwał Rady,
 7. czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,
 8. wykonywanie innych czynności przewidzianych w ustawie o samorządzie gminnym.

§ 19. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące
stanowisko.

§ 20.

 1. Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz. Może on wyznaczyć do pełnienia tej funkcji Wiceprzewodniczącego lub innego radnego.
 2. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1 Przewodniczący może działać przez pełnomocnika upoważnionego przez Radę w drodze Uchwały.
 3. Pełnomocnikiem może być radny lub inna wskazana osoba.
  Id: 6063269F-CA3E-4E45-99A8-77831E9098AC. Podpisany Strona 3

§ 21. Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub
Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.
§ 22. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.
§ 23.

 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace Komisji Rady.
 2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.

§ 24.

 1. Obsługę Rady i jej organów zapewnia Urząd.
 2. Przewodniczący Rady uzgadnia z Burmistrzem sposób obsługi Rady i jej organów.


Rozdział 5

Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady
§ 25.

 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
 2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
  1. postanowienia proceduralne,
  2. deklaracje - zawierające samo zobowiązanie się do określonego postępowania,
  3. oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,
  4. apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy lub zadania,
  5. opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
 3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowania przewidziany w statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§ 26.

 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonywania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
 3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.
 4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

2. Przygotowanie sesji
§ 27.

1. Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów
porządku obrad.
3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni
przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.
5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji
i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na
początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej
wiadomości.
Id: 6063269F-CA3E-4E45-99A8-77831E9098AC. Podpisany Strona 4
7. Terminy o jakich mowa w ust. 4 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień
i nie obejmują dnia odbywania sesji.
§ 28. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza ustala listę osób
zaproszonych na sesję.
2. W sesjach Rady uczestniczą z głosem doradczym Burmistrz, zastępca Burmistrza i Skarbnik Gminy.
3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
podlegających kontroli Rady oraz merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Urzędu.
3. Przebieg sesji
§ 29. Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej
w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 30. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 31. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w odrębnych
ustawach.
§ 32. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczącego obrad, bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji
i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić, ze względu na niemożliwość
wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub
inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem,
odnotowuje się w protokóle.
§ 33. 1. Kolejne Sesje Rady zwoływane są w terminach ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach
określonych przez Przewodniczącego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 26 ust. 4.
§ 34. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności, co najmniej połowy swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.
§ 35. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.
3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu
prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego,
sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
§ 36. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady „Otwieram.....sesję Rady
Miejskiej”.
2. Po otwarciu sesji przewodniczący Rady stwierdza, na podstawie listy obecności, prawomocność obrad.
§ 37. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany
porządku obrad.
§ 38. Porządek obrad obejmuje:
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie Burmistrza z jego działalności w okresie międzysesyjnym, zawierające informacje o:
a) wykonaniu uchwał Rady,
b) realizacji wniosków Komisji Rady i radnych,
c) podjętych decyzjach w zakresie zarządzania mieniem komunalnym,
d) wydanych zarządzeniach,
Id: 6063269F-CA3E-4E45-99A8-77831E9098AC. Podpisany Strona 5
e) ogłoszonych przetargach i podpisanych umowach w zakresie zamówień publicznych,
f) ważnych spotkaniach, związanych z realizacją zadań Gminy oraz innych dotyczących spraw społeczności
lokalnej.
3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje,
6) wolne wnioski i informacje.
§ 39. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 38 pkt 2, składa Burmistrz lub jego Zastępca..
§ 40. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza.
2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz
wynikające zeń pytania.
4. W okresie międzysesyjnym interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący niezwłoczni przekazuje interpelację adresatowi.
5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana bezpośrednio ustnie na sesji, bądź w formie pisemnej, w terminie
21 dni, na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację. Odpowiedzi pisemne na interpelacje
przedstawi Przewodniczący Rady na sesji.
6. Odpowiedzi na interpelację udziela Burmistrz lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez
Burmistrza.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego
Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.
8. Przewodniczący Rady, na najbliższej sesji Rady, informuje radnych o złożonych w okresie międzysesyjnym
interpelacjach i odpowiedziach na nie, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.
§ 41. 1 Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji
o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie w trakcie sesji Rady.
3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie
14 dni. Paragraf 40 ust. 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
§ 42. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje
nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także
udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
§ 43. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością
wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
3. Jeśli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad,
bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie
nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do
publiczności.
Id: 6063269F-CA3E-4E45-99A8-77831E9098AC. Podpisany Strona 6
5. Przewodniczący Rady, po uprzednim ostrzeżeniu, może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród
publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad, bądź naruszają powagę
sesji.
§ 44. Przewodniczący Rady, na wniosek radnego, przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone
na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.
§ 45. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej,
dotyczących w szczególności:
- stwierdzenie quorum,
- zmiany porządku obrad,
- ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
- zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
- zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
- zarządzenia przerwy,
- odesłania projektu uchwały do komisji,
- przeliczenia głosów,
- przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za”
i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.
§ 46. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić
inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.
§ 47. 1. Przewodniczący Rady zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby zarządza
przerwę, w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie
debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność, przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania po zamknięciu dyskusji.
3. Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu po rozpoczęciu procedury głosowania do momentu
zarządzenia głosowania, tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku
głosowania.
§ 48. 1. Przewodniczący Rady kończy sesję po wyczerpaniu porządku obrad wypowiadając formułę
„Zamykam......sesję Rady Miejskiej”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.
§ 49. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2. Rada może dokonać reasumpcji głosowania w przypadku, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione
wątpliwości, a wniosek w tej sprawie jest zgłoszony wyłącznie na tym samym posiedzeniu.
3. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej na tej
samej sesji, bądź na następnych.
4. Postanowienia ust. 3 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.
§ 50. Ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym odbywa się sesja, mają zastosowanie do
wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia.
§ 51. 1. Pracownik Urzędu Miejskiego, wyznaczony przez Burmistrza w uzgodnieniu z Przewodniczącym
Rady, sporządza z każdej sesji protokół.
2. Przebieg obrad sesji nagrywa się na nośniku elektronicznym, który przechowuje się do czasu przyjęcia
protokółu, o czym mowa w § 38 pkt 1.
Id: 6063269F-CA3E-4E45-99A8-77831E9098AC. Podpisany Strona 7
§ 52. 1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał,
imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady,
4) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,
5) ustalony porządek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również
uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących” oraz głosów
nieważnych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
§ 53. 1. Radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu w trakcie obrad lub na najbliższej sesji,
ale nie później. Przewodniczący Rady rozstrzyga o ich uwzględnieniu, po wysłuchaniu protokolanta
i przesłuchaniu zapisu przebiegu sesji na nośniku elektronicznym.
2. Wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady, jeśli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony,
3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim
mowa w ust. 2.
§ 54. 1. Do protokółu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty
przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na
ręce Przewodniczącego Rady.
2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.
3. Wyciągi z protokółu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom
organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, wynikających z tych dokumentów.
§ 55. 1. Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik
Urzędu Miejskiego w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, podlega w sprawach merytorycznych Przewodniczącemu Rady.
4. Uchwały
§ 56. 1. Uchwały, o jakich mowa w § 25 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie, o jakich mowa
w § 25 ust. 2, są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.
§ 57. 1 Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Burmistrz, a także grupa mieszkańców Gminy
posiadających prawo wyborcze, nie mniejsza niż 10% ogółu mieszkańców Gminy, chyba, że przepisy prawa
stanowią inaczej.
2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały, w miarę potrzeby,
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwał i założenia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
Id: 6063269F-CA3E-4E45-99A8-77831E9098AC. Podpisany Strona 8
3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać
potrzebę podjęcia uchwał oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwał są opiniowane, co do ich zgodności z prawem, przez radcę prawnego.
§ 58. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń
w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami
specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.
§ 59. 1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały
w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub
uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.
2. Postanowienie ust.1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt
uchwały Rady, sporządzony przez Burmistrza.
§ 60. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.
§ 61. 1. Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji
Rady.
2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.
5. Procedura głosowania
§ 62. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
§ 63. 1. Głosowanie jawne odbywa się:
1) przez podniesienie ręki,
2) przy użyciu karty do głosowania podpisanej imieniem i nazwiskiem radnego.
2. O przeprowadzeniu głosowania imiennego decyduje Rada w drodze odrębnej uchwały.
3. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw”
i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub
ustawowym składem Rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
4. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
5. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.
§ 64. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym
każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja
Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
2. Komisja Skrutacyjna, przed przystąpieniem do głosowania, objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je
wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wyniki
głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.
§ 65. 1. Przewodniczący obrad, przed podaniem wniosku pod głosowanie, precyzuje i ogłasza Radzie
proponowaną treść wniosku, w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości,
co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to
wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór, co do tego, który z wniosków jest
najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy
kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje
pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
Id: 6063269F-CA3E-4E45-99A8-77831E9098AC. Podpisany Strona 9
4. Przepis ust.3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.
§ 66. 1. Jeśli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek
o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku
(wniosków) o podjęcie uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje
według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te
poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych
nie poddaje się pod głosowanie.
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę
określoną w § 66 ust. 2.
5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości, ze
zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6, na czas potrzebny do
stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi
postanowieniami uchwały.
§ 67. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która
uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do
żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na każdą kandydaturę lub wniosek z osobna.
§ 68. 1. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub
kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem,
przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
2. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydaturą zostało oddanych 50 % + 1 ważnie oddanych głosów.
3. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów
6. Komisje Rady
§ 69. 1. Rada powołuje komisje stałe określając ich skład osobowy i przedmiot działania.
2. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada
w odrębnych uchwałach.
3. Przewodniczących komisji stałych wybiera rada, Zastępcę Przewodniczącego członkowie komisji.
§ 70. 1. Komisje działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 71. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza
sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
4. Na podstawie upoważnienia Rady Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę
komisji Rady, mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.
§ 72. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji.
§ 73. 1 Komisje pracują na posiedzeniach.
Id: 6063269F-CA3E-4E45-99A8-77831E9098AC. Podpisany Strona 10
2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji
Rewizyjnej.
§ 74. 1. Przewodniczący komisji stałych, co najmniej raz do roku, przedstawiają na sesji Rady sprawozdania
z działalności komisji.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji, zespołów powołanych przez Radę.
§ 75. Opinie i wnioski komisji uchwalone są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności
co najmniej połowy składu komisji.
7. Radni
§ 76. 1. Radni potwierdzają swoja obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2. Radny może swoją nieobecność usprawiedliwić ustnie przed Sesją Rady bądź posiedzeniem Komisji.
3. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwić swoją
nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego
komisji.
§ 77. 1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać w terminie i miejscu podanym uprzednio do
wiadomości wyborców.
2. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować Obywateli Gminy w siedzibie Urzędu Miejskiego
w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.
§ 78. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada
może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
3. Przed podjęciem uchwały, w przedmiocie wskazanym w ust. 1, Rada powinna umożliwić radnemu złożenie
wyjaśnień.
§ 79. 1. Burmistrz wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza
się pełnienie funkcji radnego.
2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich
funkcji radnego.
8.Sesje wspólne
§ 80. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego,
w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący
zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
§ 81. 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego,
chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed
przystąpieniem do obrad.


Rozdział 6
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej


1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 82. 1. Rada powołuje Komisję Rewizyjną w składzie od 3 osób do 7 osób.
2. W przypadku powołania Klubów Radnych, w skład Komisji Rewizyjnej ma prawo wejść przynajmniej jeden
przedstawiciel każdego klubu.
3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
4. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
Id: 6063269F-CA3E-4E45-99A8-77831E9098AC. Podpisany Strona 11
§ 83. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożliwości działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.
§ 84. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach,
w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków
decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady,
w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§ 85. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych
i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
- legalności,
- gospodarności,
- rzetelności,
- celowości, oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym
wykonanie budżetu Gminy.
3. Komisja Rewizyjna bada skargi na działania Burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
w trybie określonym odrębną uchwałą.
§ 86. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach
wskazanym w uchwałach Rady.
§ 87. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego
podmiotu,
2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego
podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku
postępowania danego podmiotu.
§ 88. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy,
zatwierdzonym przez Radę.
2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim
mowa w ust. 1.
§ 89. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności
dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań.
2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od
poszczególnych czynności kontrolnych.
3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2 - 3, wykonywane są niezwłocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej
decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz
sprawdzających.
6. Kontrola kompleksowa powinna trwać nie dłużej niż 30 dni roboczych, a kontrole problemowe
i sprawdzające nie dłużej niż 7 dni roboczych.
Id: 6063269F-CA3E-4E45-99A8-77831E9098AC. Podpisany Strona 12
§ 90. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie
stanu faktycznego, w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę
kontrolowanej działalności, według kryteriów ustalonych w § 85 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być
wykorzystane w szczególności: oryginały dokumentów, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz
pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§ 91. 1. Kontroli kompleksowych dokonują, w imieniu Komisji Rewizyjnej, zespoły kontrolne składające się
z co najmniej dwóch członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje
podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole przeprowadzone są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego
Rady, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do
przeprowadzenia kontroli.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia podmiot podlegający kontroli o terminie jej
przeprowadzenia.
6. W czynnościach kontrolnych Komisji Rewizyjnej nie mogą uczestniczyć osoby postronne.
7. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi
kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust 4 oraz dowody osobiste.
§ 92. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący
niezwłocznie zawiadamia o tym kierownik kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające
zawiadomienie.
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolujący zawiadamia Przewodniczącego Rady.
§ 93. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego
przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie
kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym
wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2,
obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych
i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych niż określone w ust. 3.
§ 94. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy
kontrolowanego podmiotu.
4. Protokoły kontroli
§ 95. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli, w terminie 14 dni od daty jej zakończenia,
protokół pokontrolny, obejmujący:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
Id: 6063269F-CA3E-4E45-99A8-77831E9098AC. Podpisany Strona 13
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie
nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających
ustalenia zawarte w protokole,
7) datę i miejsce podpisania protokołu,
8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie
podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia
nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z kontroli wraz z wnioskami przedstawia Radzie do
zatwierdzenia.
§ 96. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on
obowiązany do złożenia, w terminie 3 dni od daty odmowy, pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 97. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące
kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1, składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi
kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.
§ 98. 1. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania
protokołu otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego
podmiotu.
2. Przewodniczący Rady przekazuje protokół pokontrolny Burmistrzowi.
3. Sprawozdanie wraz z wnioskami po kontroli podlegają zatwierdzeniu przez Radę i przekazaniu
Burmistrzowi.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 99. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 30 stycznia
każdego roku.
2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeń,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej. Przystąpienie do wykonania kontroli
kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.
§ 100. 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie, w terminie do dnia 31 maja każdego roku, roczne sprawozdanie ze
swojej działalności w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi
z tych kontroli,
5) ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa okresowe sprawozdania ze swej
działalności, po podjęciu stosownej uchwały Rady określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdań.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Id: 6063269F-CA3E-4E45-99A8-77831E9098AC. Podpisany Strona 14
§ 101. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie
z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem
pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej, a także na wniosek Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na posiedzenia:
1) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.
5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez wszystkich
członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.
§ 102. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej polowy
składu Komisji w głosowaniu jawnym.
§ 103. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.
§ 104. 1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową
w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy
i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia
sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym
do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
§ 105. 1. Komisja Rewizyjna może, na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie
zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie
ich właściwości rzeczowej.
2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących
działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych Komisji Rady
o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną
stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji, w celu właściwego
ich ukierunkowania, zapewnia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.
§ 106. Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie
kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.


Rozdział 7
Zasady działania klubów radnych


§ 107. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.
§ 108. 1. Warunkiem tworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 4 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
3. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu
2) listę członków
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego
poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
§ 109. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
Id: 6063269F-CA3E-4E45-99A8-77831E9098AC. Podpisany Strona 15
2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 110. 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem
klubów.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej polowy członków klubu.
3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 4.
§ 111. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.
§ 112. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem gminy.
3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów
Przewodniczącemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.
§ 113. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu
działania Rady.
2. Kluby mogą przedstawić swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.


Rozdział 8
Tryb pracy Burmistrza


§ 114. Burmistrz wykonuje:
1) uchwały Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie – na mocy przepisów obowiązującego prawa – należy do niego,
4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.
§ 115. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
§ 116. Komisje Rady mogą wnioskować o przybycie Burmistrza na ich posiedzenie.
§ 117. Zastępca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w §114 - § 116
w przypadku uzyskania upoważnienia od Burmistrza.


Rozdział 9
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli


z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza
§ 118. Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.
§ 119. Protokoły z posiedzeń Rady i komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają
udostępnieniu po ich sporządzeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 120. 1. Dokumenty z zakresu działania Rady, Komisji, Burmistrza oraz Urzędu udostępnia się w dniach pracy
Urzędu, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty, o jakich mowa w ust. 1, są również dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz
powszechnie dostępnych zbiorach danych.
§ 121. Realizacja uprawnień określonych w § 118 i § 119 może odbywać się wyłącznie w Urzędzie i w asyście
pracownika Urzędu.
§ 122. Uprawnienia określone w § 118 i § 119 nie znajdują zastosowania:
1) w przypadku wyłączenia na podstawie ustaw jawności
2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej,
niż art.73 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Id: 6063269F-CA3E-4E45-99A8-77831E9098AC. Podpisany Strona 16


Rozdział 10
Postanowienia końcowe


§ 124. Traci moc Uchwała Nr VII/45/03 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie
Statutu Gminy Łobżenica wraz z późniejszymi zmianami.
§ 125. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY Rady
Miejskiej
Edward Starszak


Id: 6063269F-CA3E-4E45-99A8-77831E9098AC. Podpisany Strona 17
1
Załącznik Nr 1 do Statutu Gminy Łobżenica
WITROGOSZCZ
-OSADA
Id: 6063269F-CA3E-4E45-99A8-77831E9098AC. Podpisany Strona 1

 

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/307/14
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 12 września 2014 r.
w sprawie Statutu Gminy Łobżenica

 


Opracowanie nowego Statutu Gminy Łobżenica wynikło z potrzeby dostosowania do obowiązujących
przepisów prawa, między innymi do ustawy o samorządzie gminnym. Od uchwalenia poprzedniego Statutu Gminy
minęło 11 lat.
Nowy Statut uwzględnia kwestię herbu, flagi, hejnału Gminy oraz insygniów władzy Burmistrza Łobżenicy
i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łobżenicy. Dokument został opracowany przez Doraźną Komisję
Statutową Rady Miejskiej w Łobżenicy. Projekt Statutu został skonsultowany z radcą prawnym Urzędu
Miejskiego Gminy Łobżenica.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Id: 6063269F-CA3E-4E45-99A8-77831E9098AC. Podpisany Strona 1

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • Związek Gmin Krajny w Złotowie
 • Mikroporady - pomoc w zarządzaniu mikro firmą
 • Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”
 • Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Północnej Wielkopolski „Krajna”
 • Wielkopolska
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”

MultiSMS - System Rozsyłania Wiadomości

Newsletter
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Statystyki
Licznik odwiedzin:
1943334
Dzisiaj:
380
Gości on-line:
2
Twoje IP:
54.167.232.42

Herb Gminy ŁobżenicaŁobżenica
Oficjalna strona gminy

 

 

Urząd Miejski Gminy Łobżenica
ul. Sikorskiego 7
89-310 Łobżenica

Telefon / fax:
67 286 81 00 / 67 286 81 39

E-mail:
urzad@lobzenica.pl

Zalecane przeglądarki: Mozilla Firefox 43.0, Google Chrome 47.0, Internet Explorer 10 , Opera 34.0

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij